पूर्व र पश्चिम नेपालमा धेरै पूर्वतयारी गरौं, नागरिकमा सचेतना बढाऔं